แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301090  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1468962320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 1469062321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
3 14691626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 146958889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 146968890300วก370-2 อุปกรณ์ในฟาร์ม3 (2-3-5)
6 146978890310รพ470-2 การวินิจฉัยโรคพืช3 (2-3-5)
7 146988890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1469917400รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา3 (2-3-5)
2 1470017420รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
3 1470225300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
4 147098889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
5 147118890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 147128890309รพ450-2 หลักการควบคุมโรคพืช3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 146928888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 146938888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 146948888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1470117499รพ499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
2 14703107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14704107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14705109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 14706109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 14707626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
7 14708626329รพ430-1 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช3 (2-3-5)
8 147108889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล