แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301080  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230168890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
2 2311416320กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
3 2514162320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 2816262321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
5 28163626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 292208889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
7 3022811430พร430-1 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2311316430กฏ430-1 นิเวศวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
2 241758890306กฏ450-2 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช3 (2-3-5)
3 241768890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
4 262808890304กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
5 2716325300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
6 292218889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 240628888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
2 261888888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 292228888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23017109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 2311216452กฏ452-1 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี3 (2-3-5)
3 24063107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 271648889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
5 27165626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
6 27166107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
7 272428891181กฏ499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
8 30250109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล