แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301080  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1466516320กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
2 1466662320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 1466762321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
4 14668626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 146728889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
6 146738890300วก370-2 อุปกรณ์ในฟาร์ม3 (2-3-5)
7 146748890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1467516430กฏ430-1 นิเวศวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
2 1467725300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
3 146838889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
4 146858890304กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
5 146868890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 146878890306กฏ450-2 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 146698888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 146708888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 146718888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1467616499กฏ499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
2 14678107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14679107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14680109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 14681109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 14682626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
7 146848889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
8 146888890307กฏ452-2 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล