แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301070  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22893625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
2 22894625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
3 228958889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
4 23937625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
5 2501461100ชว100-1 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
6 25015625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
7 2501630305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
8 2606230180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
9 270558889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 27056625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 27057625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
12 28041625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
13 2804230304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
14 290898890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
15 29090625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
16 29091625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
17 2909230104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
18 2909330302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22896625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 23936625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
3 2393861330ชว330-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 23939625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 23940625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
6 2394130180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
7 25017625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 25018625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
9 2501930141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
10 2606330302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
11 260648892861คม250-4 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
12 2606530305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
13 2705830304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
14 28043625567ศท031-1 การใช้ภาษาไทย3 (1-4-4)
15 2909430104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2804411250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 2909561210ชว210-1 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 2909630142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
4 301188891637คศ100-3 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
5 3011940211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
6 303128890303กฏ300-2 กีฎวิทยาเบื้องต้น4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 228978890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
2 2394263301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 2502061310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
4 260668890300วก370-2 อุปกรณ์ในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 27059626328อพ397-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม1 (0-90-0)
6 30116625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
7 30117625550ศท243-2 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล