แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301070  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14644625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 14646626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 146478890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
4 146488890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
5 146508891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
6 146518891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1465230141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 14655625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
3 14656625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
4 14658625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 146628890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 146638891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1464011250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 1464130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 1464240211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
4 1464365100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
5 14645625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
6 146498890303กฏ300-2 กีฎวิทยาเบื้องต้น4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1465361310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 1465463301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 14657625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 146598890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
5 146608890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
6 146618890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม1 (0-3-0)
7 146648891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล