แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301060  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1460012201พส201-1 หลักพืชสวน3 (2-3-5)
2 1460630142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 14611625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 14612625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
5 14613625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
6 14614626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
7 146198890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1462525300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 1462662320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 14627625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 14630626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 14631626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
6 146388890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
7 146398891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1460112302พส302-1 ไม้ผลเบื้องต้น3 (2-3-5)
2 1460212350พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล3 (2-3-5)
3 14607107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14615626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
5 14616626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
6 146178889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
7 146208890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
8 146218891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1462212416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน3 (2-3-5)
2 1462312417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว3 (2-3-5)
3 1462412420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
4 14628625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
5 14629625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 14632626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
7 14633626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
8 146368889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1460312415พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน3 (2-3-5)
2 1460412430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
3 1460512499พส499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
4 14608107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 14609109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 14610109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
7 146188889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 146348888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 146358888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 146378890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล