แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301050  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1456012201พส201-1 หลักพืชสวน3 (2-3-5)
2 1456630142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 14571625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 14572625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
5 14573625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
6 14575626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
7 145808890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1458425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 1458562320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 14586625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 14588626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 14589626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
6 145978890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
7 145998891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1456112301พส301-1 หลักการผลิตผัก3 (2-3-5)
2 14567107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14569109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 14574625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
5 14576626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
6 14577626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
7 145788889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
8 145818890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1458212423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 1458312430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
3 14587625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
4 14590626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
5 14591626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
6 14592626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก3 (2-3-5)
7 145958889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
8 145988891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1456212420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 1456312444พส444-1 การจัดการฟาร์มผัก3 (2-3-5)
3 1456412453พส453-1 พืชผักเพื่ออุตสาหกรรม3 (2-3-5)
4 1456512499พส499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
5 14568107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 14570109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
7 145798889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 145938888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 145948888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 145968890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล