แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301040  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1452112201พส201-1 หลักพืชสวน3 (2-3-5)
2 1452730142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 14529625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 14530625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
5 14531625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
6 14535626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
7 145398890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1454425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 1454562320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 14548625876พส210-1 พืชสวนประดับเบื้องต้น3 (2-3-5)
4 14549625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
5 14550626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
6 145588890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
7 145598891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1452212303พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 1452312360พส360-1 การออกแบบจัดสวน3 (2-3-5)
3 14533625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
4 14534626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 14536626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
6 145378889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
7 145408890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
8 145418891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1454212410พส410-1 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า3 (2-3-5)
2 1454312423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
3 14546107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14547109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 14551626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
6 14552626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
7 14553626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
8 145568889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1452412420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 1452512430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
3 1452612499พส499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
4 14528107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 14532625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
6 145388889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 145548888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 145558888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 145578890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล