แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301030  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1449565100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
2 14496625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 14497625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
4 144988891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)
5 144998891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
6 145008891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1450130104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 1450230141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
3 1450330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 1450430302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
5 1450530304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
6 1450630305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
7 14507625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 14508625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
9 14509625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
10 14510625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
11 14511625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
12 14512625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
13 14513625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
14 14514625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
15 14515625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
16 145168889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
17 145178889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
18 145188890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
19 145198890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
20 145208890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล