แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55201140  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 232598891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
2 2537711250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
3 27419625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 284198890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
5 294788890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
6 294798890835สก320-3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
7 294808890836สก351-3 การพัฒนาชุมชน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 253748890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
2 264528889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
3 28420626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
4 284218890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
5 284228890845สก303-2 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
6 294818891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 232608889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
2 232618889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
3 232628889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
4 253758890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)
5 253768890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
6 264538891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 264548890847สก316-1 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
8 274208889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า3 (2-3-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221818889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
2 221828891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน3 (3-0-6)
3 232638891085สก497-2 การฝึกงาน3 (0-9-0)
4 26455625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 274218890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท3 (3-0-6)
6 284238890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
7 284248890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล