แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55101140  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22365625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
2 223668890836สก351-3 การพัฒนาชุมชน3 (3-0-6)
3 234398891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
4 234408890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
5 255898890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
6 266068890835สก320-3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
7 27592625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 255908891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
2 255918890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
3 266078890841สก312-2 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (2-2-5)
4 2759311250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
5 275948889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
6 275958889177สก401-2 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (2-2-5)
7 296588890845สก303-2 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223678890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
2 223688889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
3 232588889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
4 253738890847สก316-1 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
5 255928890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)
6 27418626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
7 275978889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า3 (2-3-6)
8 284188889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
9 296608891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 234418890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร3 (3-0-6)
2 234428891085สก497-2 การฝึกงาน3 (0-9-0)
3 266088889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
4 266098891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 266108890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
6 266118890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
7 275968890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท3 (3-0-6)
8 286108889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร3 (3-0-6)
9 296598890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล