แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55101140  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14379625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
2 14380625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 143858889465สก351-2 การพัฒนาชุมชน3 (3-0-6)
4 143878890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
5 143888890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
6 143898890835สก320-3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
7 143948891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1439511250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 143988889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
3 143998889177สก401-2 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (2-2-5)
4 144068890841สก312-2 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (2-2-5)
5 144078890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
6 144088890845สก303-2 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
7 144098891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14381626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
2 143828889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
3 143838889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
4 143848889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
5 143868889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า3 (2-3-6)
6 143908890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)
7 143918890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
8 143928890847สก316-1 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
9 143938891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1439637497สก497-1 การฝึกงาน2 (0-180-0)
2 143978889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร3 (3-0-6)
3 144008889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
4 144018890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
5 144028890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร3 (3-0-6)
6 144038890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท3 (3-0-6)
7 144048890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (3-0-6)
8 144058890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
9 144108891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล