แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 54301010  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1431330141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1431565100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
3 14320625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 143268890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
5 143348891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
6 143358891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
7 143388892992พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1434130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 1434230180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 14346625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
4 14347625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
5 143548889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
6 143558890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
7 143628892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 21 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1431463301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
2 14321625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 14322626483พร291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 11 (0-3-1)
4 143298890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
5 143368891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 143378892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 143398893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1434361310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 1434462320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 14348625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 143568890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
5 143578890692วก371-1 หลักการชลประทาน3 (2-3-5)
6 143618891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 143638893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1431111410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
2 14316107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14323626486พร393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
4 143248889158พร453-2 พืชอุตสาหกรรม3 (2-3-5)
5 143258889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
6 143278890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
7 143318890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
8 143328890891วก372-1 อุตุนิยมวิทยาเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1434011431พร431-1 เทคนิคการวิจัยพืชไร่3 (2-3-5)
2 14345107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14349625985พร394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
4 143538889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
5 143588890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
6 143598890893พร411-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช3 (3-0-6)
7 143608890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1431211440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 14317107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14318109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 14319109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 143288890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
6 143308890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
7 143338890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 143508888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 143518888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 143528888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล