แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 540112  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23031625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 2303230302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
3 23033625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
4 24086626463อก102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
5 2408730305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
6 251598891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)
7 25162625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
8 26211625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
9 2621230180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
10 2718530304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
11 281788891637คศ100-3 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
12 2817930141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
13 28181625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
14 28182625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
15 28183626462อก101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
16 29252625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
17 2925330104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
18 30241625567ศท031-1 การใช้ภาษาไทย3 (1-4-4)
19 30243625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230298890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
2 2303030104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
3 2408361330ชว330-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 2408430302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
5 24085625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 251608891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21 (0-3-1)
7 25161625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
8 28180625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
9 2924730142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
10 29248625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 29249625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
12 29250626462อก101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
13 29251625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
14 30242626463อก102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 240828892861คม250-4 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
2 2515718261ภส261-1 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา3 (3-0-6)
3 2620973201ทก201-1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น3 (2-3-5)
4 27182625550ศท243-2 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 271838889734วส221-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)
6 27184107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
7 2817639200กต200-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
8 29245109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23027107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 2302862320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 251588889725วส332-1 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
4 262108889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 281778889735วส222-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)
6 292468889727วส331-1 พฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
7 30239626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
8 302408889730วส302-1 หลักการผลิตและควบคุมคุณภาพสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 251548889724วส334-1 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม3 (3-0-9)
2 262078889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
3 271788889726วส330-1 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
4 27179107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 2924062210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
6 29241625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
7 292428889729วส301-1 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
8 292438889736วส323-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 251558889731วส403-1 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร3 (2-3-5)
2 251568889737วส324-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 41 (0-3-1)
3 262088889733วส405-1 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
4 27180109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 271818889732วส404-1 สมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
6 281758889728วส333-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร3 (2-3-5)
7 292448889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 251538889738วส498-1 วิทยานิพนธ์9 (0-27-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 262058888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 262068888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 281748888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล