แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 540112  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1376730141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1376965100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
3 137838891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
4 137848891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
5 137858891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 137868891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1379030104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 1379130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 1379230302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
4 13795625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
5 13796625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 13797625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 13798625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 13799625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
9 138158889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 138168889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 138178890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
12 138188890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
13 138208890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
14 138218893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 13770625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 13771625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 137818890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
4 137828891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
5 137878891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1378925300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 1379362320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 13800626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 13801626802ทก201-2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น4 (3-3-0)
5 138048889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
6 138068889725วส332-1 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
7 138078889726วส330-1 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
8 138128889735วส222-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1376862210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 137748889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
3 137758889724วส334-1 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม3 (3-0-9)
4 137768889726วส330-1 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
5 137778889729วส301-1 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
6 137808889741วส413-1 สมุนไพรเพื่อการเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1378816453กฏ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 13794109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 138058889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
4 138088889728วส333-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร3 (2-3-5)
5 138098889731วส403-1 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร3 (2-3-5)
6 138108889732วส404-1 สมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
7 138118889733วส405-1 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
8 138138889737วส324-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 41 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 137728888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 137738888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 137788889736วส323-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)
4 137798889738วส498-1 วิทยานิพนธ์9 (0-27-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 138028888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 138038888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 138148889738วส498-1 วิทยานิพนธ์9 (0-27-0)
4 138198890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล