โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


62308030 : เกษตรป่าไม้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี ปกติ
132 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 36 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืช 3 (2-3-5)
 กป222 ป่าและการป่าไม้ 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 กป101 พื้นฐานการเกษตร 3 (2-3-5)
 กป212 ปฐพีศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
 กป271 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคม 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาแกน(ภาษาอังกฤษ) หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
 ศป043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศท348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 45 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กป126 เกษตรป่าไม้เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 กป201 รุกขวิทยา 3 (2-3-5)
 กป202 หลักวนวัฒนวิทยา 3 (2-3-5)
 กป211 การจัดการด้านการเกษตร 3 (2-3-5)
 มพ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มพ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 มพ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 กป203 นิเวศวิทยาของพืช 3 (2-3-5)
 กป221 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 กป321 การจัดการระบบเกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป325 การจัดการป่าชุมชน 3 (2-3-5)
 กป331 การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป361 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ทางเกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป393 สัมมนา 1 (0-2-1)
 กป391 การปฏิบัติการทางเกษตรป่าไม้ 1 1 (0-3-1)
 กป392 การปฏิบัติการทางเกษตรป่าไม้ 2 1 (0-3-1)
 กป451 อุทกวิทยาป่าไม้ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กป371 การพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-3-5)
 ทพ374 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-5)
 กป425 การจัดการไม้เอนกประสงค์ 3 (2-3-5)
 กป372 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ 3 (2-3-5)
 ทพ333 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 ทพ410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5)
 กป323 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบเกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป362 นวัตกรรมสำหรับเกษตรและป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป374 การจัดการเกษตรพื้นที่สูง 3 (2-3-5)
 กป426 กฎหมายและนโยบายสำหรับเกษตรและป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป441 การจัดการปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระบบเกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป452 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 (2-3-5)
 กป491 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (2-3-5)
 กป492 การฝึกงาน 3 (0-9-0)
 กป493 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit