โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


61307070 : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
135 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-ผษ101 หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 24 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สต300 สถิติทั่วไป 3 (3-0-6)
 กบ100 หลักการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ120 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ200 จิตวิทยาบริการ 3 (2-2-5)
 กบ201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ121 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
 กบ260 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
 กบ300  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริการ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 36 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 กบ230 หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวมืออาชีพ 3 (2-2-5)
 กบ231  การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ310 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ331 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 (2-2-5)
 กบ332 การขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ333 ภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ334 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 (2-2-5)
 กบ335 การวางแผนและโครงการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3 (2-2-5)
 กบ411 สัมมนาการท่องเที่ยว 3 (1-4-4)
 กบ430 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ470 มัคคุเทศก์ทางทะเล 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก-กลุ่มความสนใจเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กบ270 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3 (2-2-5)
 กบ324 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3 (2-2-5)
 กบ325 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3 (2-2-5)
 กบ330 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
 กบ336 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ340 การจัดการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
 กบ341 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5)
 กบ350 การจัดการธุรกิจ จัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3 (2-2-5)
 กบ370 การดำน้ำโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 (2-2-5)
 กบ371 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ 3 (2-2-5)
 กบ431 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า 3 (2-2-5)
 กบ432 การดูนกเบื้องต้น 3 (2-2-5)
 กบ480 การฝึกงาน 3 (0-300-0)

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก-กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศป150 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
 ศป230 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
 ศป233 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 3 (2-2-5)
 ศป234 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 (2-2-5)
 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 1 3 (2-2-5)
 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 2 3 (2-2-5)
 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
 ศป237 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3 (2-2-5)
 ศป238 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 3 (2-2-5)
 ศป239 ภาษาจีนธุรกิจ 3 (2-2-5)
 ศป130 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
 ศป131 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
 ศป132 การฟังและการพูดภาษาอินโดนีเซีย 1 3 (2-2-5)
 ศป133 การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1 3 (2-2-5)
 ศป134 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1 3 (2-2-5)
 ศป135 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 3 (2-2-5)
 ศป232 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 3 (2-2-5)
 กบ220 ภาษาพม่าเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
 กบ221 ภาษาพม่าเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
 กบ320 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
 กบ321 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
 กบ420 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 มช497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มช498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 มช499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit