โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


61307040 : เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
137 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 42 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืช 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 ทพ230 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ทพ320 กีฏวิทยาการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ321 โรคพืชวิทยา 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาแกน (ภาษาอังกฤษ) หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 ศป043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศท348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 47 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ทพ200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 (2-3-5)
 ทพ260 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1 (0-3-1)
 ทพ261 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1 (0-3-1)
 ทพ264 เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ494 สัมมนา 1 (0-2-1)
 ทพ493 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)
 มพ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ทพ130 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1 (0-3-1)
 ทพ131 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1 (0-3-1)
 ทพ231 เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 ทพ331 ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า 3 (2-3-5)
 ทพ333 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ332 การจัดการดินและน้ำทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ360 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัย ทางพืช 3 (2-3-5)
 ทพ450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 ทพ350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 (2-3-5)
 ทพ461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร 3 (2-3-5)
 ทพ493 ปัญหาพิเศษ 2 (0-2-0)
 ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช 3 (2-3-5)
 มช497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มช498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 มช499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ทพ492 การฝึกงาน 3 (0-9-0)
 ทพ201 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 ทพ302 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 ทพ303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3 (2-3-5)
 ทพ305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 ทพ330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 3 (2-3-5)
 ทพ340 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-5)
 ทพ410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5)
 ทพ411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน 3 (2-3-5)
 ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit