โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

61301140 : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
136 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 60 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (3-0-6)
 สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท 3 (3-0-6)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (3-0-6)
 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 กต101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 ศป043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (2-2-5)
 สก322 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3 (2-2-5)
 สก351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร 3 (3-0-6)
 สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5)
 สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3 (3-0-6)
 สก404 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (2-2-5)
 สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 25 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 สก499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 สก312 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก314 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3 (2-2-5)
 สก452 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร457 ระบบการเกษตร 3 (2-3-5)
 รพ301 โรคพืชทั่วไป 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 สก451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร 3 (3-0-6)
 สก453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 สก455 การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนและพัฒนา 3 (3-0-6)
 สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (3-0-6)
 สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก459 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (2-2-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สก463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น 3 (2-2-5)
 สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก411 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก412 การสื่อสารนวัตกรรม 3 (2-2-5)
 สก413 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก416 หลักการประชาสัมพันธ์ทางการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน 3 (2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit