โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

61101140 : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
79 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 30 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (2-2-5)
 สก351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร 3 (3-0-6)
 สก404 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (2-2-5)
 สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 16 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สก499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 สก497 การฝึกงาน 3 (0-9-0)
 สก312 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3 (2-2-5)
 สก452 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน 3 (3-0-6)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สก463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น 3 (2-2-5)
 สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก411 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)