โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

56301110 : ปฐพีศาสตร์
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
133 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 47 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พส201 หลักพืชสวน 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 ดป300 หลักปฐพีศาสตร์ 4 (3-3-7)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 พส201 หลักการพืชสวน 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 26 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0-6)
 ดป441 การสำรวจดิน 3 (2-3-5)
 ดป451 จุลชีววิทยาของดิน 3 (2-3-5)
 ดป475 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ดป491 สัมมนา 1 1 (0-2-1)
 ดป492 สัมมนา 2 1 (0-2-1)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 24 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 ดป431 เคมีของดินเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ดป432 การวิเคราะห์ดินและพืช 3 (1-6-5)
 ดป434 ดินป่าไม้ 3 (3-0-6)
 ดป436 ดินเขตร้อน 3 (3-0-6)
 ดป443 การกำเนิดและการจำแนกดิน 3 (2-3-5)
 ดป444 การประเมินที่ดิน 3 (2-3-5)
 ดป447 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
 ดป461 ฟิสิกส์ของดิน 3 (2-3-5)
 ดป471 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย 3 (2-3-5)
 ดป473 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุง 3 (2-3-5)
 ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน 3 (2-3-5)
 ดป484 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ดป485 การจัดการขยะมูลฝอยและสารพิษ 3 (3-0-6)
 ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 3 (2-3-5)
 ดป498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-0)
 ดป489 เกษตรธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 ดป424 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3 (2-3-5)
 ดป433 ดินปลูกข้าวและการจัดการ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit