โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


55701163 : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาโท สมทบ
36 หน่วยกิต
วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 18 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พภ512 พระราชปรัชญา 3 (3-0-6)
 พภ511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา 3 (3-0-6)
 พภ513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ 3 (3-0-6)
 พภ521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)
 พภ531 การบริหารโครงการพัฒนา 3 (3-0-6)
 พภ532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6)

วิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พภ692 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (0-9-0)
 พภ541 การบริหารจัดการการพัฒนา 3 (3-0-6)
 พภ542 ศาสนธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6)
 พภ543 ชุมชน ทรัพยากรและความหลากหลาย ทางชีวภาพ 3 (3-0-6)
 พภ544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-6)
 พภ545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย์ 3 (3-0-6)
 พภ546 การพัฒนามนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6)
 พภ547 ภูมิปัญญาไทย 3 (3-0-6)
 พภ548 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6)

การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พภ693 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-18-0)

รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 7 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พภ533 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา 3 (2-2-5)
 พภ596 สัมมนา 1 1 (0-2-1)
 พภ597 สัมมนา 2 1 (0-2-1)
 พภ598 สัมมนา 3 1 (0-2-1)
 พภ599 สัมมนา 4 1 (0-2-1)