โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

55301120 : เกษตรเคมี
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
147 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 45 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส201 หลักพืชสวน 3 (2-3-5)
 จป111 การประมงทั่วไป 3 (3-0-6)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 กจ200 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 54 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน 3 (2-3-5)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)
 รพ301 โรคพืชทั่วไป 3 (2-3-5)
 สศ303 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
 สศ307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6)
 กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-0)
 กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1 1 (0-3-0)
 กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 1 (0-3-1)
 กค401 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3 (2-3-1)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 กต100 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 บช161 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
 วพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 กจ309 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
 กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 กค499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 กง304 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-1)
 พส433 ฮอร์โมนพืช 3 (2-3-5)
 ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ดป489 เกษตรธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 ศส211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ 3 (3-0-6)
 กจ300 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
 กจ308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
 กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)
 ดป424 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3 (2-3-5)
 พล323 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 กค389 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 กค481 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี 3 (3-0-6)
 กค489 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-3)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit