โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

55301040 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
140 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 64 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3 (2-3-5)
 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3 (2-3-5)
 ดป300 หลักปฐพีศาสตร์ 4 (3-3-7)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 รพ301 โรคพืชทั่วไป 3 (2-3-5)
 พส330 สรีรวิทยาพืชสวน 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน 3 (2-3-5)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พส446 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3 (2-3-5)
 พส201 หลักการพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส330 สรีรวิทยาพืชสวน 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 34 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส303 กล้วยไม้เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส360 การออกแบบจัดสวน 3 (2-3-5)
 พส410 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า 3 (2-3-5)
 พส423 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-3-5)
 พส499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2 1 (0-3-1)
 พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1 1 (0-3-1)
 พส291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1 1 (0-3-1)
 พส292 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2 1 (0-3-1)
 พส393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3 1 (0-3-1)
 พส394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4 1 (0-3-1)
 พส457 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน 3 (2-3-5)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 พส191 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1 (0-3-1)
 พส192 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ200 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอุดมคติ 3 (2-3-1)
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พส300 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส411 การผลิตไม้กระถาง 3 (2-3-5)
 พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว 3 (2-3-5)
 พส413 การผลิตเห็ด 3 (2-3-5)
 พส414 การผลิตมะเขือเทศ 3 (2-3-5)
 พส418 การผลิตพืชหัว 3 (2-3-5)
 พส419 การผลิตส้ม 3 (2-3-5)
 พส421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก 3 (2-3-5)
 พส424 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-1)
 พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-3-5)
 พส433 ฮอร์โมนพืช 3 (2-3-5)
 พส441 การจัดการหญ้าสนาม 3 (2-3-5)
 พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ 3 (2-3-5)
 พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส445 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส450 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้ 3 (2-3-5)
 พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1 3 (2-3-5)
 พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2 3 (2-3-5)
 พส461 พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 พส465 การประกวดและตัดสินพืช 3 (2-3-5)
 พส466 ผักสวนครัว 3 (2-3-5)
 พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้ 3 (2-3-5)
 พส468 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 3 (2-3-5)
 พส469 กล้วยไม้พื้นเมืองไทยเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส470 ไม้ผลประเภทนัท 3 (2-3-5)
 พส497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)
 พส498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)
 ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 3 (2-3-5)
 ดป489 เกษตรธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 พส471 พืชน้ำหอม 3 (2-3-5)
 พส472 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู 3 (2-3-5)
 พส474 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม 3 (2-3-5)
 พส475 ไม้ผลเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 พส476 การผลิตยางพารา 3 (2-3-5)
 พร461 วนเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 กจ200 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 3 (3-0-6)
 กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5)
 พส434 ชีวเคมีของพืชเพื่อการเกษตร 3 (2-3-5)
 พร464 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น 3 (3-0-6)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit