โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

54301010 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
146 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 68 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (3-0-6)
 พร499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3-5)
 ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 วก371 หลักการชลประทาน 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)
 วก372 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3 (2-3-5)
 พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (3-0-6)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พร499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 33 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2 1 (0-3-1)
 พร394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4 1 (0-3-1)
 พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1 1 (0-3-1)
 พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1 1 (0-3-1)
 พร292 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 2 1 (0-3-1)
 พร393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3 1 (0-3-1)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร453 พืชอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พร253 หลักเกษตรสำหรับวิศวกรรม 3 (2-3-5)
 พร351 กระบวนการผลิตยาสูบ 3 (2-3-5)
 พร409 การอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงานทดแทน 3 (2-3-5)
 พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พร450 ธัญพืช 3 (2-3-5)
 พร452 พืชเส้นใย 3 (2-3-5)
 พร456 ระบบการปลูกพืช 3 (2-3-5)
 พร457 ระบบการเกษตร 3 (2-3-5)
 พร497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)
 พร498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-0)
 พร459 พืชอาหารสัตว์ 3 (2-3-5)
 พร254 หลักเกษตรกรรมทั่วไป 3 (2-3-5)
 พร308 พืชพลังงานและวัสดุมวลชีวภาพ 3 (2-3-5)
 พร461 วนเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 พร462 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 วก470 การจัดการดินและการให้น้ำ 3 (2-3-5)
 พร463 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พร460 การแปรรูปผลผลิตพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร450 ธัญพืช 3 (2-3-5)
 พร455 การผลิตพืชหัว 3 (2-3-5)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit