โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

540112 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
138 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 อก101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 อก102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 56 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 ภส261 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา 3 (3-0-6)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 ทก201 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2 1 (0-3-1)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1 1 (0-3-1)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 วส334 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม 3 (3-0-9)
 วส332 หลักการผลิตพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส330 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส331 พฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส333 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 กต100 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 37 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 วส301 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส302 หลักการผลิตและควบคุมคุณภาพสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส403 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส404 สมุนไพรวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 วส405 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 3 (2-3-5)
 วส221 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1 1 (0-3-1)
 วส222 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2 1 (0-3-1)
 วส323 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3 1 (0-3-1)
 วส324 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 4 1 (0-3-1)
 วส498 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วส411 สมุนไพรอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
 วส412 สมุนไพรเพื่อความงาม 3 (2-3-5)
 วส413 สมุนไพรเพื่อการเกษตร 3 (2-3-5)
 วส414 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม 3 (2-3-5)
 วส415 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit