โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

532030 : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
79 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 40 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 จป111 การประมงทั่วไป 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)
 สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 สก499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 สศ492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 3 (3-0-6)
 สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท 3 (3-0-6)
 สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5)
 สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร450 ธัญพืช 3 (2-3-5)
 พส301 หลักการผลิตผัก 3 (2-3-5)
 พส413 การผลิตเห็ด 3 (2-3-5)
 รพ471 วิทยาการเห็ด 3 (2-3-5)
 สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)