โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

482030 : ส่งเสริมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
64 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 บธ322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0-6)
 บธ410 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 4 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท360 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา 3 (3-0-6)
 ศท110 พลานามัย 1 1 (1-0-2)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท130 ภาษาไทย 3 (3-0-6)
 ศท340 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 คพ200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 33 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 บธ430 การตลาดเกษตรประยุกต์ 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)
 สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก321 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมเกษตร 3 (3-0-6)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 สก401 การประกวดทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก462 การศึกษาผู้ใหญ่ทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก497 การฝึกงาน 2 (0-180-0)
 สก499 สัมมนา 1 (1-0-2)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สก458 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-0)
 สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (3-0-1)