โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

481144 : เกษตรเคมี
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
140 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 36 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 พส201 หลักพืชสวน 3 (2-3-5)
 จป111 การประมงทั่วไป 3 (3-0-6)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 วษ302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-1)
 บธ200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-0)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 56 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-1)
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 บช111 การบัญชีขั้นต้น 3 (3-0-6)
 บธ301 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
 บธ410 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 มจ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มจ499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)
 มจ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 สศ303 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
 สศ307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6)
 กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-0)
 กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1 1 (0-3-0)
 กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 1 (0-3-1)
 กค401 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3 (2-3-1)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้ 3 (2-3-5)
 กฏ470 การผลิตหม่อนและไหม 3 (2-3-5)
 กฏ471 การเลี้ยงผึ้ง 3 (2-3-1)
 รพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 รพ471 วิทยาการเห็ด 3 (2-3-5)
 พล421 หลักการเพาะเลี้ยงกุ้ง 3 (2-3-5)
 พล431 การจัดการอาหารสัตว์น้ำ  3 (3-0-1)
 จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-6)
 จป421 การจัดการธุรกิจประมง  3 (2-3-5)
 ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0-6)
 ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน 3 (2-3-5)
 ดป489 เกษตรธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 พล322 การเลี้ยงปลาสวยงาม 3 (2-3-5)
 สศ353 การจัดการอาหารสัตว์ 3 (2-3-5)
 สศ481 การตลาดสัตว์ปีก 3 (3-0-6)
 สศ304 สารเสริมในอาหาร 3 (3-0-6)
 สศ482 การตลาดโค-กระบือ 3 (2-3-5)
 สศ483 การตลาดสุกร 3 (2-3-5)
 สศ484 สหกรณ์โคนมและการตลาด 3 (2-3-5)
 สศ491 กฎหมายอาหารสัตว์ 3 (2-3-5)
 พล323 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 จป322 การจัดการผลผลิตและการตลาดสัตว์น้ำ 3 (3-0-6)
 พล321 หลักการเพาะเลี้ยงกุ้ง 3 (3-0-1)
 พร459 การเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชไร่ 3 (2-3-1)

กลุ่มวิชาโท หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit