โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

4810744 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืช
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
137 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 55 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (0-3-1)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 กธ320 หลักการชลประทาน 3 (2-3-5)
 กธ412 อุปกรณ์ในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 40 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 รพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 รพ400 วิทยาการเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 รพ450 หลักการควบคุมโรคพืช 3 (2-3-5)
 รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (2-3-5)
 รพ499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 มจ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มจ499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 มจ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 อพ397 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-90-0)
 รพ430 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช 3 (2-3-5)
 กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3 (2-3-5)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 กฏ300 กีฎวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 กฏ451 การจัดการแมลงศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 3 (2-3-5)
 รพ471 วิทยาการเห็ด 3 (2-3-5)
 รพ451 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี 3 (2-3-5)
 วพ361 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า 3 (2-3-6)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit