โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

481060 : พืชศาสตร์ (ไม้ผล)
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
81 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 39 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 ศก332 การตลาดเกษตร 3 (3-0-6)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 พส330 สรีรวิทยาพืชสวน 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส457 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 27 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส302 ไม้ผลเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส350 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส415 ไม้ผลเขตร้อน 3 (2-3-5)
 พส416 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 3 (2-3-5)
 พส417 ไม้ผลเขตหนาว 3 (2-3-5)
 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)
 พส498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)
 พส499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 พส393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3 1 (0-3-1)
 พส394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พส300 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส410 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า 3 (2-3-5)
 พส411 การผลิตไม้กระถาง 3 (2-3-5)
 พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว 3 (2-3-5)
 พส413 การผลิตเห็ด 3 (2-3-5)
 พส414 การผลิตมะเขือเทศ 3 (2-3-5)
 พส418 การผลิตพืชหัว 3 (2-3-5)
 พส419 การผลิตส้ม 3 (2-3-5)
 พส421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก 3 (2-3-5)
 พส424 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-3-5)
 พส433 ฮอร์โมนพืช 3 (2-3-5)
 พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส441 การจัดการหญ้าสนาม 3 (2-3-5)
 พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ 3 (2-3-5)
 พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส445 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส450 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้ 3 (2-3-5)
 พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5)
 พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1 3 (2-3-5)
 พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2 3 (2-3-5)
 พส460 การตัดสินไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส461 พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 พส463 เกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 พส464 การจัดการป่าไม้ชุมชน 3 (2-3-5)
 พส465 การประกวดและตัดสินพืช 3 (2-3-5)
 พส466 ผักสวนครัว 3 (2-3-5)
 พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้ 3 (2-3-5)
 พส468 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 3 (2-3-5)
 พส469 กล้วยไม้พื้นเมืองไทยเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พส470 ไม้ผลประเภทนัท 3 (2-3-5)
 บธ301 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
 บธ402 ธุรกิจขนาดย่อม 3 (2-2-5)
 ศก231 เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 1 (1-0-0)
 คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
 พส471 พืชน้ำหอม 3 (2-3-5)
 พส472 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู 3 (2-3-5)
 พส474 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม 3 (2-3-5)
 พส475 ไม้ผลเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พล403 อาหารปลา 3 (2-3-0)
 จป313 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง 3 (3-0-6)
 พล322 การเลี้ยงปลาสวยงาม 3 (2-3-5)