โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

461044 : พืชศาสตร์ (พืชผัก)
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
146 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 4 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท102 สังคมวิทยา 3 (3-0-0)
 ศท120 การใช้ห้องสมุด 1 (1-0-0)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 8 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-0)
 ศท110 พลานามัย 1 1 (1-0-2)
 ศท111 พลานามัย 2 1 (0-2-0)
 บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-0)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท130 ภาษาไทย 3 (3-0-6)
 ศท140 ภาษาอังกฤษซ่อมเสริม 3 (2-2-0)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 27 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (2-3-1)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 56 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พส201 หลักพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3 (2-3-5)
 กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 รพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย 3 (2-3-0)
 บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
 กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 กธ320 หลักการชลประทาน 3 (2-3-5)
 กธ422 การจัดการดินและการให้น้ำ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 30 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส301 หลักการผลิตผัก 3 (2-3-5)
 พส421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส423 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-3-5)
 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส444 การจัดการฟาร์มผัก 3 (2-3-5)
 พส452 เทคโนโลยีการผลิตผัก 3 (2-3-5)
 พส453 พืชผักเพื่ออุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
 พส495 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1 (0-3-0)
 พส496 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1 (0-3-0)
 พส497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)
 พส498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)
 พส499 สัมมนา 1 (1-0-2)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พส411 การผลิตไม้กระถาง 3 (2-3-5)
 พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว 3 (2-3-5)
 พส413 การผลิตเห็ด 3 (2-3-5)
 พส414 การผลิตมะเขือเทศ 3 (2-3-5)
 พส418 การผลิตพืชหัว 3 (2-3-5)
 พส419 การผลิตส้ม 3 (2-3-5)
 พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก 3 (2-3-5)
 พส424 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก 3 (2-3-5)
 พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-3-5)
 พส433 ฮอร์โมนพืช 3 (2-3-5)
 พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส441 การจัดการหญ้าสนาม 3 (2-3-5)
 พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ 3 (2-3-5)
 พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส445 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3-5)
 พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5)
 พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1 3 (2-3-5)
 พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2 3 (2-3-5)
 พส460 การตัดสินไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-5)
 พส461 พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 พส463 เกษตรป่าไม้ 3 (2-3-5)
 พส464 การจัดการป่าไม้ชุมชน 3 (2-3-5)
 พส465 การประกวดและตัดสินพืช 3 (2-3-5)
 พส466 ผักสวนครัว 3 (2-3-5)
 พส470 ไม้ผลประเภทนัท 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาวิชาโท หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit