โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

461014 : พืชศาสตร์ (พืชไร่)
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
143 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 4 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท102 สังคมวิทยา 3 (3-0-0)
 ศท120 การใช้ห้องสมุด 1 (1-0-0)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 8 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-0)
 ศท110 พลานามัย 1 1 (1-0-2)
 ศท111 พลานามัย 2 1 (0-2-0)
 บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-0)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท130 ภาษาไทย 3 (3-0-6)
 ศท140 ภาษาอังกฤษซ่อมเสริม 3 (2-2-0)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 27 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-3)
 ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (2-3-1)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 53 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พร251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พส201 หลักพืชสวน 3 (2-3-5)
 คน200 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-1)
 กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย 3 (2-3-0)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
 กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 กธ422 การจัดการดินและการให้น้ำ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-0)
 พร499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 พส495 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1 (0-3-0)
 พส496 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1 (0-3-0)
 พส497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 30 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร351 กระบวนการผลิตยาสูบ 3 (2-3-5)
 พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (3-0-6)
 พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พร442 การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 3 (1-4-4)
 พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร450 ธัญพืช 3 (2-3-5)
 พร451 พืชน้ำมัน 3 (2-3-5)
 พร452 พืชเส้นใย 3 (2-3-5)
 พร453 พืชอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
 พร454 การผลิตมันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่ง 3 (2-3-5)
 พร455 การผลิตพืชหัว 3 (2-3-5)
 พร456 ระบบการปลูกพืช 3 (2-3-5)
 พร457 ระบบการเกษตร 3 (2-3-5)
 พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3 (2-3-5)
 พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3 (2-3-5)
 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 กฏ470 การผลิตหม่อนและไหม 3 (2-3-5)
 รพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 กธ320 หลักการชลประทาน 3 (2-3-5)
 กธ321 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาวิชาโท หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit