โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

โครงสร้างหลักสูตร

451504 : กีฏวิทยา
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
148 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 7 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท102 สังคมวิทยา 3 (3-0-0)
 ศท120 การใช้ห้องสมุด 1 (1-0-0)
 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 8 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-0)
 ศท110 พลานามัย 1 1 (1-0-2)
 ศท111 พลานามัย 2 1 (0-2-0)
 บธ410 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-6)
 บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-0)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท130 ภาษาไทย 3 (3-0-6)
 ศท140 ภาษาอังกฤษซ่อมเสริม 3 (2-2-0)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 28 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 คพ200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (0-3-1)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ103 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-0)
 คศ104 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-0)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 62 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 พร251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง 3 (2-3-5)
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย 3 (2-3-0)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 คพ202 โปรแกรมสำเร็จรูป 3 (2-3-0)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว220 สัตววิทยา 3 (2-3-5)
 ชว313 สรีรวิทยาของพืช 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
 ชว341 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6)
 ชว342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-1)
 ชว459 ชีววิทยาของเซลล์ 3 (2-3-5)
 ชว456 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 กธ321 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 28 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 กฏ430 นิเวศวิทยาของแมลง 3 (2-3-5)
 กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3 (2-3-5)
 กฏ450 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 กฏ451 การจัดการแมลงศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 กฏ497 การฝึกงาน 3 (0-0-270)
 กฏ498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-0-0)
 กฏ499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 รพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 รพ450 หลักการควบคุมโรคพืช 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ421 แมลงในบ้านเรือนและแมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 3 (2-3-0)
 กฏ432 ระบบอนุกรมวิธานของแมลง 3 (2-3-5)
 กฏ441 สารฆ่าแมลง 3 (2-3-0)
 กฏ452 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3 (2-3-5)
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 กฏ470 การผลิตหม่อนและไหม 3 (2-3-5)
 กฏ471 การเลี้ยงผึ้ง 3 (2-3-1)
 รพ400 วิทยาการเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 3 (2-3-5)
 รพ413 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งเกี่ยวข้อง 3 (2-3-0)
 รพ414 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 3 (2-3-5)
 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 รพ421 โรคของผลผลิตเกษตร 3 (2-3-5)
 รพ422 โรคของเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (2-3-5)
 รพ471 วิทยาการเห็ด 3 (2-3-5)
 ภท360 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิชาโท หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit