ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ให้เข้า "ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา" ทำการพิมพ์ใบปลอดหนี้ มายื่นรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ฉบับถาวรได้ที่ห้องทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา