ปฏิทินการดำเนินงาน มคอ. ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร