งานคลังและพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม/กล่องเอกสาร


แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย


ค่าตอบแทน


ค่าใช้สอย


ค่าวัสดุ


ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง


รายงานการใช้งบประมาณ


Example