สถานภาพหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร

ทะเบียนรายชื่อ อ.ประจำหลักสูตร


รหัสหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.


ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร/รายวิชา


แบบฟอร์ม สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร


รายงานสรุปและร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการ


สถานภาพหลักสูตรแยกระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก


แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558