โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


66301140 : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
120 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 10700102 อารยธรรมและโลกสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
 10700105 มนุษย์ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 10700106 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-3-5)

วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10100214 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(รายวิชาภาษาไทย) หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10700301 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3 (2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(รายวิชาภาษาต่างประเทศ) หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
 10700314 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร 3 (2-2-5)
 10700317 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการทางการเกษตรสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 3 (2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มการคิดคำนวณการใช้เหตุผลและการใช้เทคโนโลยี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10700401 การรู้สารสนเทศ 3 (2-2-5)
 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล 3 (2-2-5)
 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 10300411 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 10300412 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10400502 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 10200503 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
 10200504 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)

วิชาเฉพาะ-วิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 51 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10303100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 10502001 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
 10310340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 10119204 หลักการอารักขาพืช 3 (2-3-5)
 10302100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 10302230 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 10901104 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 10119301 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 11104004 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 10113301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 10113302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 10113311 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6)
 10113320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 10113322 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3 (2-2-5)
 10113351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร 3 (3-0-6)
 10113402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 10113462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (2-2-5)

วิชาเฉพาะ-วิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 24 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10119205 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ 3 (2-3-5)
 10100497 สหกิจศึกษา 6 (0-270-0)
 10100498 การเรียนรู้อิสระ 6 (0-270-0)
 10100499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 (0-270-0)
 10113312 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113321 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113304 วิสาหกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการในงานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะ-วิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 10120410 ระบบการเกษตร 3 (2-3-5)
 10113303 ศาสตร์พระราชากับงานส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 10113459 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 (3-0-6)
 10113458 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113454 ผู้นำ องค์กร เครือข่ายและเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 (3-0-6)
 10104466 ผักสวนครัว 3 (2-3-5)
 10113314 การถ่ายภาพและการผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113317 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113401 การประกวดทางการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 10113412 นวัตกรรมการสื่อสาร 3 (2-2-5)
 10113413 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113415 การสื่อสารชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร 3 (3-0-6)
 10113452 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)
 10113453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 (3-0-6)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit