โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


63119032 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี ปกติ
85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาโครงงาน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท493 โครงงานวิชาชีพภูมิทัศน์ 3 (1-6-5)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ497 สหกิจศึกษา 6 (0-180-0)
 สถ498 การเรียนรู้อิสระ 6 (0-180-0)
 สถ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 (0-180-0)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 5 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท152 รุกขวิทยาสำหรับงานภูมิทัศน์ 2 (1-3-3)
 ภท214 สรีระวิทยาของพืชสำหรับงานภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 8 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท283 การสำรวจเพื่องานภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภท222 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนำเสนอ 2 (1-3-3)
 ภท446 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภส261 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา 3 (3-0-6)
 ภส394 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 27 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท332 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 3 (2-3-5)
 ภท252 วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 1 3 (2-3-5)
 ภท253 วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 2 3 (2-3-5)
 ภท342 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภท231 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3 (2-3-5)
 ภท334 พืชพรรณและการออกแบบ 1 3 (2-3-5)
 ภท335 พืชพรรณ และการออกแบบ 2 3 (2-3-5)
 ภท385 ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 2 3 (2-3-5)
 ภท445 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภท342 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภท444 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 3 (2-3-5)
 ภท323 ภูมิสารสนเทศเพื่องานภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภท371 หลักการออกแบบสนามกอล์ฟและการก่อสร้างเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ภท372 การจัดการดินและน้ำสำหรับสนามกอล์ฟ 3 (2-3-5)
 ภท373 การบริหารและการจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ 3 (3-0-6)
 ภท374 การดูแลรักษาหญ้า และระบบการให้น้ำสนามกอล์ฟ 3 (2-3-5)
 ภท361 นิเวศน์วิทยา และการจัดการสิ่งแวดล้อมสนามกอล์ฟ 3 (2-3-5)
 ภท324 ภูมิทัศน์และนวัตกรรม 3 (2-2-5)
 ภท427 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพภูมิทัศน์ทางสายตา 3 (2-2-5)
 ภท436 การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการ 3 (2-3-5)
 ภท475 การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 (2-3-5)
 ภท356 วนวัฒน์วิทยาเพื่องานภูมิทัศน์ 3 (3-0-6)
 ภท357 การเติบโตและพัฒนาการของต้นไม้ 3 (3-0-6)
 ภท451 ป่าไม้ในเมือง 3 (3-0-6)
 ภท459 หลักการรุกขกรรมสมัยใหม่ 3 (2-3-5)