โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


60519010 : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี ปกติ
168 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 51 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภส115 เลขะนิเทศ 2 3 (1-6-4)
 ภส121 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ภส367 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภส490 กฎหมายที่ดิน ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 ภส223 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 (0-6-3)
 ภส330 แนวคิดและปรัชญาในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 ภส114 เลขะนิเทศ 1 2 (0-6-3)
 ภส115 เลขะนิเทศ 2 3 (1-6-5)
 ภส471 การวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 3 (2-3-5)
 ภส122 ประวัติภูมิสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 ภส182 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (2-6-7)
 ภส113 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 ภส367 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 สถ270 กลศาสตร์โครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ 3 (2-3-5)
 ภส224 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม 2 (1-3-3)
 ภส251 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 1 3 (2-3-5)
 ภส225 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2 (1-3-3)
 ภส252 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 2 3 (2-3-5)
 สถ376 ระบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 ภส394 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 75 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภส231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-1)
 ภส332 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 4 (2-6-1)
 ภส333 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 4 (2-6-4)
 ภส338 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 2 1 (0-3-0)
 ภส593 ปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 ภส598 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
 ภส434 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 5 (2-9-1)
 ภส435 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 5 (2-9-1)
 สถ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 สถ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ภส112 การออกแบบเบื้องต้น 3 (1-6-5)
 ภส231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-7)
 ภส237 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 1 1 (0-3-1)
 ภส338 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 2 1 (0-3-1)
 ภส333 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 4 (2-6-7)
 ภส444 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4 3 (2-3-5)
 ภส443 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 3 (2-3-5)
 ภส341 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1 3 (2-3-5)
 ภส342 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 3 (2-3-5)
 ภส434 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 5 (2-9-8)
 ภส435 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 5 (2-9-8)
 ภส339 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 3 1 (0-3-1)
 สถ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 สถ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 สถ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 ภส598 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
 ภส226 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 ภส332 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 4 (2-6-7)
 ภส231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-7)
 ภส353 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 1 3 (2-3-5)
 ภส354 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 2 3 (2-3-5)
 ภส446 การบริหารงานก่อสร้างและการดูแลรักษางานภูมิสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 ภส496 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภส166 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6)
 ภส261 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา 3 (3-0-6)
 ภส448 การจัดการพื้นที่นันทนาการ 3 (3-0-6)
 ภส499 ภูมิทัศนศึกษาต่างประเทศ 3 (0-90-0)
 ภส462 การออกแบบสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 ภส110 ศิลปนิยม 3 (3-0-6)
 ภส340 วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์ 3 (3-0-6)
 ภส395 ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม 3 (1-4-4)
 ภส449 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 ภส472 การอนุรักษ์และการฟื้นฟูชุมชนเมือง 3 (3-0-6)
 ภส473 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง 3 (3-0-6)
 ภส498 ภูมิทัศนศึกษาภายในประเทศ 3 (0-90-0)
 ภส499 ภูมิทัศนศึกษาต่างประเทศ 3 (0-9-0)
 ภส599 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรม 3 (2-2-5)
 ภท441 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์ 3 (2-2-5)
 ภท461 การประเมินผลกระทบทางสายตา 3 (3-0-6)
 ภส465 โทรสัมผัสเพื่อการวางแผนที่ดิน 3 (2-3-5)
 ภส463 ภูมิสารสนเทศเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 ภส494 ภูมิสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการ 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit