โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


57519020 : สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี ปกติ
171 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาหลักสาขา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 53 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ111 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สถ181 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 5 (2-6-7)
 สถ281 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 5 (2-6-7)
 สถ282 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 5 (2-6-7)
 สถ381 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 5 (2-6-7)
 สถ382 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5 (2-6-7)
 สถ481 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5 (2-6-7)
 สถ482 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 5 (2-6-7)
 สถ581 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3 (3-0-6)
 สถ582 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 9 (0-27-0)
 สถ311 ปรัชญาในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ582 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 9 (0-27-0)
 สถ581 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาหลักสาขา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ492 การฝึกงาน 3 (0-270-0)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 22 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ112 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 สถ113 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 (2-0-4)
 สถ171 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 สถ211 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1 3 (3-0-6)
 สถ212 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 3 (3-0-6)
 สถ275 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 สถ373 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 สถ451 การออกแบบสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ171 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 (1-3-3)
 สถ451 การออกแบบสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 24 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ141 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สถ271 เทคโนโลยีอาคาร 1 3 (2-3-5)
 สถ273 เทคโนโลยีอาคาร 2 3 (2-3-5)
 สถ272 กลศาสตร์โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 สถ274 โครงสร้างไม้และเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 สถ371 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร 1 3 (2-3-5)
 สถ372 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในงานสถาปัตยกรรม 2 (2-0-4)
 สถ374 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร 2 3 (2-3-5)
 สถ375 ระบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 30 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ภส121 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สถ241 สำรวจและการวางผังบริเวณ 3 (2-3-5)
 สถ441 การประมาณราคาในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ461 ผังเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สถ541 ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ351 การประเมินสภาวะแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ421 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3 (3-0-6)
 สถ422 เคหสงเคราะห์ 3 (3-0-6)
 สถ431 การวิเคราะห์การบริหารโครงการสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ423 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สถ423 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สถ561 การอนุรักษ์ชุมชนเมือง 3 (3-0-6)
 สถ411 การถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม 3 (2-3-5)
 สถ321 ปรัชญาและภูมิสังคมในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)
 สถ391 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1 1 (0-2-1)
 สถ392 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 2 1 (0-2-1)
 สถ491 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3 1 (0-2-1)