โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


55101140 : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 39 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท 3 (3-0-6)
 สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (2-2-5)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (2-2-5)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก305 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (3-0-6)
 สก311 หลักการสื่อสารเกษตร 3 (3-0-6)
 สก313 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (3-0-6)
 สก351 การพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
 สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (3-0-6)
 สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท 3 (3-0-6)
 สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน 3 (3-0-6)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 13 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก499 สัมมนา 1 (1-0-2)
 สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (3-0-6)
 สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (2-2-5)
 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (3-0-6)
 สก499 สัมมนา 1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 (2-2-5)
 สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
 สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร 3 (3-0-6)
 สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน 3 (3-0-6)
 สก497 การฝึกงาน 3 (0-9-0)
 สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

วิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)