ข่าวประกาศ

หัวข้อ

6101105311 น.ส. ชนากานต์ อุสา สาขาอารักขาพืช ให้ติดต่อรับบัตร นศ. ที่ทำตกไว้คืนได้ที่ฝ่าย IT สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3)

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่อรับบัตร นศ. ที่ทำตกไว้คืน

6101105311 น.ส. ชนากานต์ อุสา สาขาอารักขาพืช ให้ติดต่อรับบัตร นศ. ที่ทำตกไว้คืนได้ที่ฝ่าย IT สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3)