ข่าวประกาศ

หัวข้อ

สำนักบริหารแจ้งของดให้บริการ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

รายละเอียด

สำนักบริหารแจ้งของดให้บริการ เนื่องจากได้กำหนดจัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงของดให้บริการในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 หากหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องติดต่อประสานงานในวันดังกล่าว กรุณาติดต่อก่อนหรือหลังในวันดังกล่าว