กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ของผู้บริหาร ทคบร. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมฟาร์มกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรือนการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซีส และเยี่ยมชม Smart Farm คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567 โอกาสนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน ทคบร. และผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ 25 สถาบัน ในการเข้าร่วมประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดใหม่ที่สถานประกอบการและสังคมไทย/โลกต้องการ : “โอกาสและความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาประเทศไทย” (ROAD TO THE FUTURE) โดย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลจากการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน และมีความต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

ประกาศเมื่อ : 13/5/2567 11:44:01
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image