กิจกรรม


โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดโครงการประกวด ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้จัดพิธีมอบผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี ผศ. พาวิน มะโนชัย รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยลัยร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผลงานสหกิจศึกษาฯ ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้

*** ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ***

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าวและน้ำมันรำข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่เนื้อ” โดย นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มี ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ศึกษาเปรียบเทียบการตัดขนต่ออุณหภูมิร่างกายและอัตราการหายใจในโคสาวช่วงเจริญพันธุ์” โดย นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มี ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ระบบคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ” โดย นางสาวธัญญชนก ปัญญาคำ นายปกรณ์ศิษฐ์ โฆษิตกุล และ นางสาวปาลิตา รักพ่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์สมนึก สินธุปวน และอาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

*** ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ***

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บภาษีรายได้โดยการใช้โดรน ของ ตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง” โดย นางสาวสวิณี มูลฟอง สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มี ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น และ อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ออกแบบเว็บไซต์คลินิกความงาม” โดย นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ และ นายศดานันท์ มัธยม สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “พัฒนาไลน์แชทบอทการท่องเที่ยวพัทยา” โดย นางสาวกณิตา ชัยศิริ นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ และ นางสาวภูนิศา มูลพนัส สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มี อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

*** ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ***

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานลอยตัว และค่าพลังงานที่จำเป็นในการยกตัวของอนุภาค กับโอกาสการเกิดลูกเห็บ” โดย นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ดร.กนกวรรณ กรรเชียง และ รศ.ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ระบบคำนวณการมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเฝ้าติดตามทางดาราศาสตร์” โดย นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ และ ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ระบบตรวจสภาพอากาศและความหนาแน่นของมวลเมฆด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” โดย นางสาวภัทรวดี จันทมณี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ และ ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2567 ต่อไป

ประกาศเมื่อ : 13/5/2567 11:41:03
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image