กิจกรรม


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการบริการการศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศเมื่อ : 7/5/2567 15:17:19
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image