กิจกรรม


ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
เมื่อวันที่ 8 - 11 มกราคม 2567 ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ณ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์/สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้ และบริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกันจากต่างสถาบัน อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ โดยนำมาเปลี่ยบเทียบและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) หาแนวทางในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร

ประกาศเมื่อ : 16/1/2567 15:11:32
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image