กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักการและกระบวนการ Active Learning
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในหลักการและกระบวนการ Active Learning ในวันอังคารที่ 26 กันยายน เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตร์

ประกาศเมื่อ : 27/9/2566 19:02:06
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image